Thông báo số 451/TB-SGDHN ngày 28/4/2016 của Cở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 28 tháng 4 năm 2016 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra thông báo số 451/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. (Chí tiết tại Thông báo đính kèm )

Thong bao số 451/TB-SGDHN ngay 28.4.2016.PDF

Bài viết liên quan