- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2020 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2020

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2020 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2020

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tải tệp

( Tài liệu bổ xung)

Ngày đăng: 07-05-2020

- Công bố thông tin về Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 7

Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 7

Ngày đăng: 08-02-2017

- Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm - Đăng ký thay đổi lần 7

Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm thay đổi Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 7

Ngày đăng: 08-02-2017

- Quyết định số 264/QĐ-SGDHN ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 28 tháng 4 năm 2016 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định số 264/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Ngày đăng: 29-04-2016