- Tờ trình số 03-2024 ngày 22.3.2024 về dự kiến số lượng bầu thành viên HĐQT- BKS NK 2024-2029 Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024

- Tờ trình số 02-2024 ngày 22.3.2024 về chi trả thù lao năm 2024 đối với HĐQT- BKS- Thư ký HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024

- Tờ trình số 01-2024 ngày 22.3.2024 về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024

- Công bố thông tin về Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 7

Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 7

Ngày đăng: 08-02-2017

- Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm - Đăng ký thay đổi lần 7

Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm thay đổi Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 7

Ngày đăng: 08-02-2017

- Quyết định số 264/QĐ-SGDHN ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 28 tháng 4 năm 2016 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định số 264/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Ngày đăng: 29-04-2016