Danh sách tài liệu

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2020 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2020

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2020 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2020

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tải tệp

( Tài liệu bổ xung)

Ngày đăng: 07-05-2020

- Tờ trình số 03-2020/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2020 về nội dung hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Falcon Đồng Trúc cho thành viên HĐQT công ty. Tải tệp

( Tài liệu bổ xung )

Ngày đăng: 07-05-2020

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020/ Chương trình/ Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020

- Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020

- Báo cáo Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tải tệp

( Tài liệu bổ xung )

Ngày đăng: 27-04-2020

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiêm vụ năm 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020

- Báo cáo Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020