Danh sách tài liệu

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2022

- BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2022

- Tờ trình số 02-2021/Ttr-HĐQT ngày 11/5/2021 về chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2022

- Tờ trình số 01-2021/Ttr-HĐQT ngày 11/5/2021 về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2022

- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2022

- Báo cáo tài chính năm 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2022

- Báo cáo số 04-2021/BC-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2022

- Báo cáo số 03-2021/BC-LHTP ngày 04/3/2021 của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiêm vụ năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2022

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021+ Chương trình Đại hội + Giấy xác nhận dự họp+ Giấy ủy quyền Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2022