Danh sách tài liệu

- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 20-03-2024

- Thông báo sô 1070/TB-VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Tải tệp

Ngày đăng: 08-03-2024

- Thông báo số 01-2024/TB-FCC về chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tải tệp

Ngày đăng: 04-03-2024

- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm- TVC Tải tệp

Ngày đăng: 15-05-2023

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiểu của người nội bộ của Công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2023

- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 04-04-2023

- Công văn số 09-2023/CV-FCC ngày 27/3/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 27-03-2023

- Công văn số 08-2023/CV-FCC ngày 22/3/2023 về gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 23-03-2023

- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Tải tệp

Ngày đăng: 18-03-2023

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiểu của người nội bộ. Tải tệp

Ngày đăng: 17-05-2022