- BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT SỐ 01-2024/BB-BKS NGÀY 15.5.2024 V/v bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 Tải tệp

Ngày đăng: 15-05-2024

- BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 02-2024/BB-HĐQT NGÀY 15.5.2024 V/v bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 Tải tệp

Ngày đăng: 15-05-2024

- THÔNG BÁO SỐ 02-2024/TB-FCC VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029 Tải tệp

Ngày đăng: 11-05-2024

- Công bố thông tin về Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 7

Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 7

Ngày đăng: 08-02-2017

- Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm - Đăng ký thay đổi lần 7

Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm thay đổi Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 7

Ngày đăng: 08-02-2017

- Quyết định số 264/QĐ-SGDHN ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 28 tháng 4 năm 2016 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định số 264/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Ngày đăng: 29-04-2016