Danh sách tài liệu

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm sửa đổi bổ sung lần thứ năm Tải tệp

Ngày đăng: 26-10-2016

- Phụ lục danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 26-10-2016

- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 02-2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2016. Tải tệp

Ngày đăng: 26-10-2016

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 02-2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2016. Tải tệp

Ngày đăng: 26-10-2016

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 05/10/2016. Tải tệp

Ngày đăng: 13-10-2016

- Thẻ biểu quyết tại Đại hội Tải tệp

Ngày đăng: 12-10-2016

- Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 12-10-2016

- Hợp đồng sáp nhập ngày 17.8.2016 trình Đại hội. Tải tệp

Ngày đăng: 12-10-2016

- Tờ trình số 07 trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 12-10-2016

- Giấy xác nhận tham dự/ Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 12-10-2016