Danh sách tài liệu

- Công văn đính chính Biên bản/Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 08-07-2016

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 28-06-2016

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 28-06-2016

- Tờ trình số 05-2016/TT-HĐQT ngày 16/6/2016 Về phương án tái cấu trúc hoạt động của công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 20-06-2016

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 ( Lần Ba )/ Giấy xác nhận/ Giấy ủy quyền Tải tệp

Ngày đăng: 20-06-2016

- Công văn thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ( lần hai) Tải tệp

Ngày đăng: 17-05-2016

- Giấy xác nhận tham dự/ Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 ( Lần hai ) Tải tệp

Ngày đăng: 06-05-2016

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 ( Lần hai ) Tải tệp

Ngày đăng: 06-05-2016

- Công văn thông báo và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 19/4/2016. Tải tệp

Ngày đăng: 19-04-2016

- Tờ trình số 03 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 19-04-2016