Danh sách tài liệu

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2017 Tải tệp

Ngày đăng: 14-06-2017

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-BB/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2017 Tải tệp

Ngày đăng: 14-06-2017

- Danh sách tổng hợp cổ đông hiện hữu chốt đến ngày 26/5/2017 Tải tệp

Ngày đăng: 30-05-2017

- Tờ trình số 01-2017/TTr-HĐQT ngày 28/3/2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Tải tệp

Ngày đăng: 29-05-2017

- Báo cáo Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2017. Tải tệp

Ngày đăng: 29-05-2017

- Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm đã được kiểm toán. Tải tệp

Ngày đăng: 29-05-2017

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tải tệp

Ngày đăng: 29-05-2017

- Báo cáo kết quâ hoạt động SXKD công ty năm 2016 và phương hường nhiệm vụ năm 2017 Tải tệp

Ngày đăng: 29-05-2017

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 - Chương trình Đại hội- Giấy xác nhận dự họp/ Giấy ủy quyền - Thẻ biểu quyết Tải tệp

Ngày đăng: 29-05-2017