Danh sách tài liệu

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2018

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2018

- Tờ trình só 02-2018/TTr-HĐQT về chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2018 Tải tệp

Ngày đăng: 14-04-2018

- Danh sách tổng hợp cổ đông hiện hữu chốt đến ngày 10.4.2018 tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 Tải tệp

Ngày đăng: 13-04-2018

- Tờ trình só 01-2018/TTr-HĐQT về chi trả thù lao năm 2017 và kế hoạch chi thù lao năm 2018 đối với HĐQT, BKS vầ Thư ký HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 13-04-2018

- Báo cáo Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 Tải tệp

Ngày đăng: 13-04-2018

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 Tải tệp

Ngày đăng: 13-04-2018

- Báo cáo số 02-2018/BC-LHTP về kết quâ hoạt động SXKD công ty năm 2017 và phương hường nhiệm vụ năm 2018 Tải tệp

Ngày đăng: 13-04-2018

- Báo cáo số 01-2018/BC-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Tải tệp

Ngày đăng: 13-04-2018

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018/ Giấy xác nhận dự họp/ Giấy ủy quyền Tải tệp

Ngày đăng: 13-04-2018