Danh sách tài liệu

- Công văn số 05-2021/CV-FCC ngày 13/7/2021 về giải trình tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 13-07-2021

- Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2021

- Tờ trình số 02-2021/Ttr-HĐQT ngày 11/5/2021 về chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2021

- Tờ trình số 01-2021/Ttr-HĐQT ngày 11/5/2021 về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2021

- Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm đã được kiểm toán Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2021

- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2021

- Báo cáo số 03-2021/BC-LHTP ngày 04/3/2021 của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiêm vụ năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2021

- Báo cáo số 04-2021/BC-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2021

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021+ Chương trình Đại hội + Giấy xác nhận dự họp+ Giấy ủy quyền Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2021

- Thông số 03-2021/TB-FCC ngày 10/4/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 11-04-2021