Danh sách tài liệu

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2022

- BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2022

- Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 và 2022 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2022

- Tờ trình số 02-2022/Ttr-HĐQT ngày 19/3/2022 về chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2022

- Tờ trình số 01-2022/Ttr-HĐQT ngày 19/3/2022 về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2022

- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2022

- Báo cáo tài chính năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2022

- Báo cáo Giám đốc số 02-2022/BC-LHTP ngày 15/3/2021 về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiêm vụ năm 2022 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2022

- Báo cáo HĐQT số 03-2022/BC-HĐQT ngày 19/3/2022 về kết quả hoạt động quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2022

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022+ Chương trình Đại hội + Giấy xác nhận dự họp+ Giấy ủy quyền Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2022