Danh sách tài liệu

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024+ Chương trình Đại hội + Giấy xác nhận dự họp+ Giấy ủy quyền+ Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024

- DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHỐT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG 28.3.2024 ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024