Danh sách tài liệu

- Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 04-2021/NQ-HĐQT ngày 18/10/2021 Tải tệp

Ngày đăng: 18-10-2021

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 03-2021/NQ-HĐQT ngày 15/9/2021 V/v thanh lý toàn bộ máy móc thiết bị không cần dùng do công ty đã ngừng sản xuất từ tháng 6 năm 2020. Tải tệp

Ngày đăng: 15-09-2021

- Báo cáo số 05-2021/BC-HĐQT về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 10-08-2021

- Công văn số 04-2021/CV-FCC về hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 31-05-2021

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 02-2021/NQ-HĐQT ngày 31/5/2021 Tải tệp

Ngày đăng: 31-05-2021

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2021/NQ-HĐQT ngày 06/5/2021 Tải tệp

Ngày đăng: 06-05-2021

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm năm 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 29-01-2021

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 03-2020/NQ-HĐQT ngày 03/9/2020 Tải tệp

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-2020/NQ-HĐQT ngày 03/9/2020

Ngày đăng: 03-09-2020

- Quyết định Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 02-2020/QĐ-HĐQT ngày 01/6/2020 Tải tệp

Ngày đăng: 01-06-2020

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 02-2020/NQ-HĐQT ngày 01/6/2020 Tải tệp

Ngày đăng: 01-06-2020