Danh sách tài liệu

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 03-2020/NQ-HĐQT ngày 03/9/2020 Tải tệp

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-2020/NQ-HĐQT ngày 03/9/2020

Ngày đăng: 03-09-2020

- Quyết định Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 02-2020/QĐ-HĐQT ngày 01/6/2020 Tải tệp

Ngày đăng: 01-06-2020

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 02-2020/NQ-HĐQT ngày 01/6/2020 Tải tệp

Ngày đăng: 01-06-2020

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2020/NQ-HĐQT ngày 16/4/2020 Tải tệp

Ngày đăng: 16-04-2020

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty số 03-2019/NQ-HĐQT ngày 27/6/2019 v/v Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. Tải tệp

Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày đăng: 27-06-2019

- Nghi quyết họp HĐQT số 02-2019/NQ-HĐQT ngày 05/6/2019 Tải tệp

Ngày đăng: 05-06-2019

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2019/NQ-HĐQT ngày 8/5/2019 Tải tệp

Ngày đăng: 09-05-2019

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2018/NQ-HĐQT ngày 12/4/2018 Tải tệp

Ngày đăng: 13-04-2018

- Công văn số 05-2017/CV-LHTP ngày 28/4/2017 V/v Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017. Tải tệp

Ngày đăng: 03-05-2017

- Công văn số 04-2017/CV-LHTP ngày 27/4/2017 V/v Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017. Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2017