Danh sách tài liệu

- Công văn số 05-2017/CV-LHTP ngày 28/4/2017 V/v Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017. Tải tệp

Ngày đăng: 03-05-2017

- Công văn số 04-2017/CV-LHTP ngày 27/4/2017 V/v Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017. Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2017

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 03-2017/NQ-HĐQT ngày 14/4/2017. Tải tệp

Ngày đăng: 14-04-2017

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 02-2017/NQ-HĐQT ngày 13/02/2017. Tải tệp

Ngày đăng: 13-02-2017

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2017/NQ-HĐQT ngày 13/02/2017. Tải tệp

Ngày đăng: 13-02-2017

- Nghị quyết HĐQT số 05-2016/BB-HĐQT Công ty Cổ phần Liên Hợp thực phẩm V/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 21-09-2016

- Các quyết điịnh về chức danh lãnh đạo công ty/ Tải tệp

Ngày đăng: 18-08-2016

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 04/2006/NQ-HĐQt ngày 17/8/2016. Tải tệp

Ngày đăng: 18-08-2016

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 03/2006/NQ-HĐQT ngày 17/6/2016 V/v mua lại cổ phần. Tải tệp

Ngày đăng: 18-06-2016

- Thông báo V/v đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2016