Danh sách tài liệu

- Thông báo số 13/TB-CT ngày 30/8/2021 về việc trả lại hồ sơ đăng ký chào giá thanh lý tài sản Tải tệp

Ngày đăng: 30-08-2021

- Thư mời tham gia chào giá về thanh lý tài sản là máy móc thiết bị cũ của Công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 16-08-2021

- Thư mời tham gia chào giá về thanh lý tài sản là máy móc thiết bị cũ của Công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 16-08-2021

- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 09-03-2021

- Thông báo số 60/TB-CT ngày 12/10/2020 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 12-10-2020

- Thông báo số 14/TB-CT ngày 18/9/2020 Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 21-09-2020

- Thông báo số 10 và 11/TB-CT; Phương án sử dụng lao động do thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động công ty; Biên bản hội nghị Tải tệp

Ngày đăng: 07-08-2020

- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 18-03-2020

- Công văn số 01-2020/TB-FCC ngày 12/3/2020 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu. Tải tệp

Ngày đăng: 13-03-2020

- Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty số 06-2019/BB-BKS về bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Tải tệp

Ngày đăng: 27-06-2019