Danh sách tài liệu

- Báo cáo thường niên năm 2018 Tải tệp

Ngày đăng: 20-03-2019

- Công văn số 03-2019/CV-FCC ngày 19/3/2019 V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tải tệp

Ngày đăng: 19-03-2019

- Công văn số 02-2019/CV-FCC ngày 07/3/2019 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 11-03-2019

- Danh sách cổ đông lớn chốt ngày 10/4/2018 Tải tệp

Ngày đăng: 21-01-2019

- Danh sách cổ đông lớn chốt ngày 10/4/2018 Tải tệp

Ngày đăng: 26-07-2018

- Báo cáo thường niên năm 2017 Tải tệp

Ngày đăng: 02-04-2018

- Công văn số 09-2018/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 Tải tệp

Ngày đăng: 20-03-2018

- Thông báo số 06-2017/TB-FCC ngày 11/5/2017 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2017

- Báo cáo thường niên năm 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 24-04-2017

- Thông báo số 03-2017/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu Tải tệp

Ngày đăng: 10-03-2017