Danh sách tài liệu

- Thông báo số 03-2017/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu Tải tệp

Ngày đăng: 10-03-2017

- Công bố giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Nhà máy sản xuất bia Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 22-02-2017

- Công bố thông tin giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Nhà máy sản xuất bia Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 22-02-2017

- Công bố thông tin về Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 7. Tải tệp

Ngày đăng: 08-02-2017

- Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm - Đăng ký thay đổi lần 7 Tải tệp

Ngày đăng: 08-02-2017

- Thông báo số 11-2016/TB-HĐQT ngày 21/9/2016 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu Tải tệp

Ngày đăng: 21-09-2016

- Thông báo số 10-2016/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu Tải tệp

Ngày đăng: 21-09-2016

- Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2016

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cp. Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2016

- Công văn của UBCKNN về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng Tải tệp

Ngày đăng: 30-03-2016