Danh sách tài liệu

- Thông báo số 09 về thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn ban Tải tệp

Ngày đăng: 12-09-2016

- Thông báo số 08 về tạm hoãn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải tệp

Ngày đăng: 12-09-2016

- Thông báo vê lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản Tải tệp

Ngày đăng: 06-09-2016

- Công văn đính chính Biên bản/Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 08-07-2016

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 28-06-2016

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 28-06-2016

- Tờ trình số 05-2016/TT-HĐQT ngày 16/6/2016 Về phương án tái cấu trúc hoạt động của công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 20-06-2016

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 ( Lần Ba )/ Giấy xác nhận/ Giấy ủy quyền Tải tệp

Ngày đăng: 20-06-2016

- Công văn thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ( lần hai) Tải tệp

Ngày đăng: 17-05-2016

- Giấy xác nhận tham dự/ Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 ( Lần hai ) Tải tệp

Ngày đăng: 06-05-2016