Danh sách tài liệu

- Quy chế bầu cử Tải tệp

Ngày đăng: 06-06-2019

- Danh sách cổ đông chốt ngày 30/5/2019 Tải tệp

Ngày đăng: 06-06-2019

- Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT ngày 05/6/2019 V/v chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi thù lao năm 2019 đối với thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 05-06-2019

- Tờ trình số 02-2019/TTr-HĐQT ngày 05/6/2019 V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Tải tệp

Ngày đăng: 05-06-2019

- Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT ngày 05/6/2019 V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT; Bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 Tải tệp

Ngày đăng: 05-06-2019

- Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 Tải tệp

Ngày đăng: 05-06-2019

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 Tải tệp

Ngày đăng: 05-06-2019

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Tải tệp

Ngày đăng: 05-06-2019

- Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 Tải tệp

Ngày đăng: 05-06-2019

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tải tệp

Thông báo mời họp; Chương trình Đại hội; Giấy xác nhận dự họp; Giấy ủy quyền

Ngày đăng: 05-06-2019