Danh sách tài liệu

- Tờ trình số 01-2020/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2020 về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020

- Tờ trình số 02-2020/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2020 về chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020

- Bản cung cấp thông tin của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 Tải tệp

Ngày đăng: 21-06-2019

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 02-2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2019 Tải tệp

Ngày đăng: 21-06-2019

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2019 Tải tệp

Ngày đăng: 21-06-2019

- Công ty cổ phần Gemadept đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2024 Tải tệp

Ngày đăng: 11-06-2019

- Công ty cổ phần Gemadept đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2024 Tải tệp

Ngày đăng: 11-06-2019

- Công ty cổ phần Bông Sen Vàng đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2024 Tải tệp

Ngày đăng: 11-06-2019

- Công ty cổ phần Bông Sen Vàng đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2024 Tải tệp

Ngày đăng: 11-06-2019

- Sơ yếu lý lịch Tải tệp

Ngày đăng: 06-06-2019