Danh sách tài liệu

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020/ Chương trình/ Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020

- Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020

- Báo cáo Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tải tệp

( Tài liệu bổ xung )

Ngày đăng: 27-04-2020

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiêm vụ năm 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020

- Báo cáo Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020

- Tờ trình số 01-2020/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2020 về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020

- Tờ trình số 02-2020/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2020 về chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2020/NQ-HĐQT ngày 16/4/2020 Tải tệp

Ngày đăng: 16-04-2020

- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 18-03-2020