Danh sách tài liệu

- Tờ trình só 01-2018/TTr-HĐQT về chi trả thù lao năm 2017 và kế hoạch chi thù lao năm 2018 đối với HĐQT, BKS vầ Thư ký HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 13-04-2018

- Báo cáo Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 Tải tệp

Ngày đăng: 13-04-2018

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 Tải tệp

Ngày đăng: 13-04-2018

- Báo cáo số 02-2018/BC-LHTP về kết quâ hoạt động SXKD công ty năm 2017 và phương hường nhiệm vụ năm 2018 Tải tệp

Ngày đăng: 13-04-2018

- Báo cáo số 01-2018/BC-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Tải tệp

Ngày đăng: 13-04-2018

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018/ Giấy xác nhận dự họp/ Giấy ủy quyền Tải tệp

Ngày đăng: 13-04-2018

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2018/NQ-HĐQT ngày 12/4/2018 Tải tệp

Ngày đăng: 13-04-2018

- Báo cáo thường niên năm 2017 Tải tệp

Ngày đăng: 02-04-2018

- Công văn số 09-2018/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 Tải tệp

Ngày đăng: 20-03-2018

- Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm đã được kiểm toán. Tải tệp

Ngày đăng: 19-03-2018