Danh sách tài liệu

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018/ Giấy xác nhận dự họp/ Giấy ủy quyền Tải tệp

Ngày đăng: 13-04-2018

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2018/NQ-HĐQT ngày 12/4/2018 Tải tệp

Ngày đăng: 13-04-2018

- Báo cáo thường niên năm 2017 Tải tệp

Ngày đăng: 02-04-2018

- Công văn số 09-2018/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 Tải tệp

Ngày đăng: 20-03-2018

- Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm đã được kiểm toán. Tải tệp

Ngày đăng: 19-03-2018

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2017 Tải tệp

Ngày đăng: 14-06-2017

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-BB/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2017 Tải tệp

Ngày đăng: 14-06-2017

- Danh sách tổng hợp cổ đông hiện hữu chốt đến ngày 26/5/2017 Tải tệp

Ngày đăng: 30-05-2017

- Tờ trình số 01-2017/TTr-HĐQT ngày 28/3/2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Tải tệp

Ngày đăng: 29-05-2017

- Báo cáo Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2017. Tải tệp

Ngày đăng: 29-05-2017