Danh sách tài liệu

- Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT ngày 05/6/2019 V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT; Bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 Tải tệp

Ngày đăng: 05-06-2019

- Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 Tải tệp

Ngày đăng: 05-06-2019

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 Tải tệp

Ngày đăng: 05-06-2019

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Tải tệp

Ngày đăng: 05-06-2019

- Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 Tải tệp

Ngày đăng: 05-06-2019

- Nghi quyết họp HĐQT số 02-2019/NQ-HĐQT ngày 05/6/2019 Tải tệp

Ngày đăng: 05-06-2019

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tải tệp

Thông báo mời họp; Chương trình Đại hội; Giấy xác nhận dự họp; Giấy ủy quyền

Ngày đăng: 05-06-2019

- Công văn về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu số 04-2019/TB-FCC ngày 09/5/2019 Tải tệp

Ngày đăng: 09-05-2019

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2019/NQ-HĐQT ngày 8/5/2019 Tải tệp

Ngày đăng: 09-05-2019

- Báo cáo thường niên năm 2018 Tải tệp

Ngày đăng: 20-03-2019