Danh sách tài liệu

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiểu của người nội bộ. Tải tệp

Ngày đăng: 17-05-2022

- Thông báo số 02-/TB-TVC ngày 25/4/2022 về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 28-04-2022

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2022

- BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2022

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2022

- BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2022

- Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 và 2022 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2022

- Tờ trình số 02-2022/Ttr-HĐQT ngày 19/3/2022 về chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2022

- Tờ trình số 01-2022/Ttr-HĐQT ngày 19/3/2022 về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2022

- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2022