Danh sách tài liệu

- Thư mời tham gia chào giá về thanh lý tài sản là máy móc thiết bị cũ của Công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 16-08-2021

- Thư mời tham gia chào giá về thanh lý tài sản là máy móc thiết bị cũ của Công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 16-08-2021

- Báo cáo số 05-2021/BC-HĐQT về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 10-08-2021

- Công văn số 05-2021/CV-FCC ngày 13/7/2021 về giải trình tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 13-07-2021

- Công văn số 04-2021/CV-FCC về hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 31-05-2021

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 02-2021/NQ-HĐQT ngày 31/5/2021 Tải tệp

Ngày đăng: 31-05-2021

- Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2021

- Tờ trình số 02-2021/Ttr-HĐQT ngày 11/5/2021 về chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2021

- Tờ trình số 01-2021/Ttr-HĐQT ngày 11/5/2021 về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2021

- Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm đã được kiểm toán Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2021