Danh sách tài liệu

- Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm đã được kiểm toán Tải tệp

Ngày đăng: 09-03-2021

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm năm 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 29-01-2021

- Thông báo số 60/TB-CT ngày 12/10/2020 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 12-10-2020

- Thông báo số 14/TB-CT ngày 18/9/2020 Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 21-09-2020

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 03-2020/NQ-HĐQT ngày 03/9/2020 Tải tệp

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-2020/NQ-HĐQT ngày 03/9/2020

Ngày đăng: 03-09-2020

- Thông báo số 10 và 11/TB-CT; Phương án sử dụng lao động do thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động công ty; Biên bản hội nghị Tải tệp

Ngày đăng: 07-08-2020

- Quyết định Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 02-2020/QĐ-HĐQT ngày 01/6/2020 Tải tệp

Ngày đăng: 01-06-2020

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 02-2020/NQ-HĐQT ngày 01/6/2020 Tải tệp

Ngày đăng: 01-06-2020

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2020 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2020

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2020 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2020