Danh sách tài liệu

- BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT SỐ 01-2024/BB-BKS NGÀY 15.5.2024 V/v bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 Tải tệp

Ngày đăng: 15-05-2024

- BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 02-2024/BB-HĐQT NGÀY 15.5.2024 V/v bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 Tải tệp

Ngày đăng: 15-05-2024

- THÔNG BÁO SỐ 02-2024/TB-FCC VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029 Tải tệp

Ngày đăng: 11-05-2024

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 Tải tệp

Ngày đăng: 11-05-2024

- BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 Tải tệp

Ngày đăng: 11-05-2024

- Tờ trình số 03-2024 ngày 22.3.2024 về dự kiến số lượng bầu thành viên HĐQT- BKS NK 2024-2029 Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024

- Tờ trình số 02-2024 ngày 22.3.2024 về chi trả thù lao năm 2024 đối với HĐQT- BKS- Thư ký HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024

- Tờ trình số 01-2024 ngày 22.3.2024 về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024

- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024