Danh sách tài liệu

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiêm vụ năm 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020

- Báo cáo Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020

- Tờ trình số 01-2020/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2020 về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020

- Tờ trình số 02-2020/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2020 về chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2020/NQ-HĐQT ngày 16/4/2020 Tải tệp

Ngày đăng: 16-04-2020

- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 18-03-2020

- Công văn số 01-2020/TB-FCC ngày 12/3/2020 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu. Tải tệp

Ngày đăng: 13-03-2020

- Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm đã được kiểm toán Tải tệp

Ngày đăng: 04-03-2020

- Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty số 06-2019/BB-BKS về bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Tải tệp

Ngày đăng: 27-06-2019