Danh sách tài liệu

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2019 Tải tệp

Ngày đăng: 21-06-2019

- Công ty cổ phần Gemadept đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2024 Tải tệp

Ngày đăng: 11-06-2019

- Công ty cổ phần Gemadept đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2024 Tải tệp

Ngày đăng: 11-06-2019

- Công ty cổ phần Bông Sen Vàng đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2024 Tải tệp

Ngày đăng: 11-06-2019

- Công ty cổ phần Bông Sen Vàng đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2024 Tải tệp

Ngày đăng: 11-06-2019

- Sơ yếu lý lịch Tải tệp

Ngày đăng: 06-06-2019

- Đơn đề cử thành viên HĐQT và BKS Tải tệp

Ngày đăng: 06-06-2019

- Quy chế bầu cử Tải tệp

Ngày đăng: 06-06-2019

- Danh sách cổ đông chốt ngày 30/5/2019 Tải tệp

Ngày đăng: 06-06-2019

- Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT ngày 05/6/2019 V/v chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi thù lao năm 2019 đối với thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 05-06-2019