Danh sách tài liệu

- Thông báo số 03-2017/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu Tải tệp

Ngày đăng: 10-03-2017

- Công bố giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Nhà máy sản xuất bia Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 22-02-2017

- Công bố thông tin giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Nhà máy sản xuất bia Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 22-02-2017

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 02-2017/NQ-HĐQT ngày 13/02/2017. Tải tệp

Ngày đăng: 13-02-2017

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2017/NQ-HĐQT ngày 13/02/2017. Tải tệp

Ngày đăng: 13-02-2017

- Công bố thông tin về Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 7. Tải tệp

Ngày đăng: 08-02-2017

- Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm - Đăng ký thay đổi lần 7 Tải tệp

Ngày đăng: 08-02-2017

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm sửa đổi bổ sung lần thứ năm Tải tệp

Ngày đăng: 26-10-2016

- Phụ lục danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 26-10-2016

- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 02-2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2016. Tải tệp

Ngày đăng: 26-10-2016