Danh sách tài liệu

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tải tệp

Thông báo mời họp; Chương trình Đại hội; Giấy xác nhận dự họp; Giấy ủy quyền

Ngày đăng: 05-06-2019

- Công văn về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu số 04-2019/TB-FCC ngày 09/5/2019 Tải tệp

Ngày đăng: 09-05-2019

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2019/NQ-HĐQT ngày 8/5/2019 Tải tệp

Ngày đăng: 09-05-2019

- Báo cáo thường niên năm 2018 Tải tệp

Ngày đăng: 20-03-2019

- Công văn số 03-2019/CV-FCC ngày 19/3/2019 V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tải tệp

Ngày đăng: 19-03-2019

- Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm đã được kiểm toán Tải tệp

Ngày đăng: 14-03-2019

- Công văn số 02-2019/CV-FCC ngày 07/3/2019 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 11-03-2019

- Danh sách cổ đông lớn chốt ngày 10/4/2018 Tải tệp

Ngày đăng: 21-01-2019

- Danh sách cổ đông lớn chốt ngày 10/4/2018 Tải tệp

Ngày đăng: 26-07-2018

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2018