Danh sách tài liệu

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 03-2020/NQ-HĐQT ngày 03/9/2020 Tải tệp

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-2020/NQ-HĐQT ngày 03/9/2020

Ngày đăng: 03-09-2020

- Thông báo số 10 và 11/TB-CT; Phương án sử dụng lao động do thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động công ty; Biên bản hội nghị Tải tệp

Ngày đăng: 07-08-2020

- Quyết định Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 02-2020/QĐ-HĐQT ngày 01/6/2020 Tải tệp

Ngày đăng: 01-06-2020

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 02-2020/NQ-HĐQT ngày 01/6/2020 Tải tệp

Ngày đăng: 01-06-2020

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2020 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2020

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2020 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2020

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tải tệp

( Tài liệu bổ xung)

Ngày đăng: 07-05-2020

- Tờ trình số 03-2020/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2020 về nội dung hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Falcon Đồng Trúc cho thành viên HĐQT công ty. Tải tệp

( Tài liệu bổ xung )

Ngày đăng: 07-05-2020

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020/ Chương trình/ Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020

- Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2020