Danh sách tài liệu

- Thông báo số 08 về tạm hoãn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải tệp

Ngày đăng: 12-09-2016

- Thông báo vê lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản Tải tệp

Ngày đăng: 06-09-2016

- Các quyết điịnh về chức danh lãnh đạo công ty/ Tải tệp

Ngày đăng: 18-08-2016

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 04/2006/NQ-HĐQt ngày 17/8/2016. Tải tệp

Ngày đăng: 18-08-2016

- Báo cáo tài chính bán niên từ 01.01.2016 đến 30.6.2016 Tải tệp

Ngày đăng: 12-08-2016

- Công văn đính chính Biên bản/Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 08-07-2016

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 28-06-2016

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 28-06-2016

- Tờ trình số 05-2016/TT-HĐQT ngày 16/6/2016 Về phương án tái cấu trúc hoạt động của công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 20-06-2016

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 ( Lần Ba )/ Giấy xác nhận/ Giấy ủy quyền Tải tệp

Ngày đăng: 20-06-2016