Danh sách tài liệu

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị năm 2015 và phương hướng năm 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 06-04-2016

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 06-04-2016

- Đơn đề cử thành viên HĐQT ( HĐQT đề cử ) Tải tệp

Ngày đăng: 04-04-2016

- Đơn đề cử thành viên HĐQT ( Cổ đông đề cử) Tải tệp

Ngày đăng: 04-04-2016

- Bản kê khai người có liên quan Tải tệp

Ngày đăng: 04-04-2016

- Mẫu sơ yếu lý lịch Tải tệp

Ngày đăng: 04-04-2016

- Tờ trình số 06 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 04-04-2016

- Tờ trình số 04 về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 04-04-2016

- Tờ trình số 02 về chi trả thù lao năm 2015 và kế hoạch chi năm 2016 cho HĐQT, BKS. Tải tệp

Ngày đăng: 04-04-2016

- Tờ trình số 01 về phân phối lợi nhuận năm 2015 Tải tệp

Ngày đăng: 04-04-2016