Danh sách tài liệu

- Tờ trình số 07 trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 12-10-2016

- Giấy xác nhận tham dự/ Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 12-10-2016

- Thông báo mời họp - Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 12-10-2016

- Thông báo số 11-2016/TB-HĐQT ngày 21/9/2016 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu Tải tệp

Ngày đăng: 21-09-2016

- Thông báo số 10-2016/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu Tải tệp

Ngày đăng: 21-09-2016

- Nghị quyết HĐQT số 05-2016/BB-HĐQT Công ty Cổ phần Liên Hợp thực phẩm V/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 21-09-2016

- Thông báo số 09 về thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn ban Tải tệp

Ngày đăng: 12-09-2016

- Thông báo số 08 về tạm hoãn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải tệp

Ngày đăng: 12-09-2016

- Thông báo vê lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản Tải tệp

Ngày đăng: 06-09-2016

- Các quyết điịnh về chức danh lãnh đạo công ty/ Tải tệp

Ngày đăng: 18-08-2016