Danh sách tài liệu

- Báo cáo kết quâ hoạt động SXKD công ty năm 2016 và phương hường nhiệm vụ năm 2017 Tải tệp

Ngày đăng: 29-05-2017

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 - Chương trình Đại hội- Giấy xác nhận dự họp/ Giấy ủy quyền - Thẻ biểu quyết Tải tệp

Ngày đăng: 29-05-2017

- Thông báo số 06-2017/TB-FCC ngày 11/5/2017 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2017

- Công văn số 05-2017/CV-LHTP ngày 28/4/2017 V/v Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017. Tải tệp

Ngày đăng: 03-05-2017

- Công văn số 04-2017/CV-LHTP ngày 27/4/2017 V/v Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017. Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2017

- Báo cáo thường niên năm 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 24-04-2017

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 03-2017/NQ-HĐQT ngày 14/4/2017. Tải tệp

Ngày đăng: 14-04-2017

- Báo cáo tài chính năm 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 19-03-2017

- Thông báo số 03-2017/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu Tải tệp

Ngày đăng: 10-03-2017

- Công bố giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Nhà máy sản xuất bia Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 22-02-2017