Danh sách tài liệu

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 04/2006/NQ-HĐQt ngày 17/8/2016. Tải tệp

Ngày đăng: 18-08-2016

- Báo cáo tài chính bán niên từ 01.01.2016 đến 30.6.2016 Tải tệp

Ngày đăng: 12-08-2016

- Công văn đính chính Biên bản/Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 08-07-2016

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 28-06-2016

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 28-06-2016

- Tờ trình số 05-2016/TT-HĐQT ngày 16/6/2016 Về phương án tái cấu trúc hoạt động của công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 20-06-2016

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 ( Lần Ba )/ Giấy xác nhận/ Giấy ủy quyền Tải tệp

Ngày đăng: 20-06-2016

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 03/2006/NQ-HĐQT ngày 17/6/2016 V/v mua lại cổ phần. Tải tệp

Ngày đăng: 18-06-2016

- Công văn thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ( lần hai) Tải tệp

Ngày đăng: 17-05-2016

- Giấy xác nhận tham dự/ Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 ( Lần hai ) Tải tệp

Ngày đăng: 06-05-2016