Danh sách tài liệu

- Thông báo số 10-2016/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu Tải tệp

Ngày đăng: 21-09-2016

- Nghị quyết HĐQT số 05-2016/BB-HĐQT Công ty Cổ phần Liên Hợp thực phẩm V/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 21-09-2016

- Thông báo số 09 về thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn ban Tải tệp

Ngày đăng: 12-09-2016

- Thông báo số 08 về tạm hoãn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải tệp

Ngày đăng: 12-09-2016

- Thông báo vê lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản Tải tệp

Ngày đăng: 06-09-2016

- Các quyết điịnh về chức danh lãnh đạo công ty/ Tải tệp

Ngày đăng: 18-08-2016

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 04/2006/NQ-HĐQt ngày 17/8/2016. Tải tệp

Ngày đăng: 18-08-2016

- Báo cáo tài chính bán niên từ 01.01.2016 đến 30.6.2016 Tải tệp

Ngày đăng: 12-08-2016

- Công văn đính chính Biên bản/Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 08-07-2016

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 28-06-2016