Danh sách tài liệu

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 ( Lần hai ) Tải tệp

Ngày đăng: 06-05-2016

- Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2016

- Thông báo V/v đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2016

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cp. Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2016

- Công văn thông báo và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 19/4/2016. Tải tệp

Ngày đăng: 19-04-2016

- Tờ trình số 03 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 19-04-2016

- Tờ trình số 05 về phương án tái cấu trúc hoạt động công ty Tải tệp

Ngày đăng: 12-04-2016

- Thông báo số 03 V/v bầu bổ sung TV HĐQT và hướng dẫn đề cử, ứng cử để bầu bổ sung TV HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 09-04-2016

- Báo cáo ban kiểm soát năm 2015 Tải tệp

Ngày đăng: 06-04-2016

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2105 Tải tệp

Ngày đăng: 06-04-2016