Danh sách tài liệu

- Bản kê khai người có liên quan Tải tệp

Ngày đăng: 04-04-2016

- Mẫu sơ yếu lý lịch Tải tệp

Ngày đăng: 04-04-2016

- Tờ trình số 06 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 04-04-2016

- Tờ trình số 04 về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 04-04-2016

- Tờ trình số 02 về chi trả thù lao năm 2015 và kế hoạch chi năm 2016 cho HĐQT, BKS. Tải tệp

Ngày đăng: 04-04-2016

- Tờ trình số 01 về phân phối lợi nhuận năm 2015 Tải tệp

Ngày đăng: 04-04-2016

- Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2016

- Chuong trinh ĐHĐCĐ thường niên 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2016

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN2016 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2016

- Công văn của UBCKNN về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng Tải tệp

Ngày đăng: 30-03-2016