Danh sách tài liệu

- Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2016

- Chuong trinh ĐHĐCĐ thường niên 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2016

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN2016 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2016

- Công văn của UBCKNN về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng Tải tệp

Ngày đăng: 30-03-2016

- Nghị quyết hội đồng quản trị Tải tệp

Ngày đăng: 25-03-2016

- Nghị quyết đăng ký giao dịch Tải tệp

Ngày đăng: 25-03-2016

- Điều lệ Công ty Tải tệp

Ngày đăng: 24-03-2016

- Bản công bố thông tin về DN Tải tệp

Ngày đăng: 24-03-2016

- Báo cáo tài chính 2015 Tải tệp

Ngày đăng: 24-03-2016

- Báo cáo tài chính 2014 Tải tệp

Ngày đăng: 24-03-2016