Danh sách tài liệu

- Tờ trình số 03-2024 ngày 22.3.2024 về dự kiến số lượng bầu thành viên HĐQT- BKS NK 2024-2029 Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024

- Tờ trình số 02-2024 ngày 22.3.2024 về chi trả thù lao năm 2024 đối với HĐQT- BKS- Thư ký HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024

- Tờ trình số 01-2024 ngày 22.3.2024 về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024

- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024

- Báo cáo của HĐQT số 04-2024/BC-HĐQT tổng kết hoạt động quản trị NK 2019-2024 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029 Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024+ Chương trình Đại hội + Giấy xác nhận dự họp+ Giấy ủy quyền+ Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2024/NQ-HĐQT ngày 10/4/2024 Tải tệp

Ngày đăng: 10-04-2024

- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 20-03-2024

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN- FCC Tải tệp

Ngày đăng: 19-03-2024