Danh sách tài liệu

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Tải tệp

Ngày đăng: 05-05-2023

- BÁO CÁO SỐ 02-2023 CỦA GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 05-05-2023

- BÁO CÁO SỐ 04-2023 CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 05-05-2023

- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 + CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI + GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP + GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ Tải tệp

Ngày đăng: 05-05-2023

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiểu của người nội bộ của Công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2023

- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 04-04-2023

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2023/NQ-HĐQT ngày 27/3/2023 Tải tệp

Ngày đăng: 27-03-2023

- Công văn số 09-2023/CV-FCC ngày 27/3/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 27-03-2023

- Công văn số 08-2023/CV-FCC ngày 22/3/2023 về gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 23-03-2023

- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Tải tệp

Ngày đăng: 18-03-2023