Danh sách tài liệu

- Báo cáo của HĐQT số 04-2024/BC-HĐQT tổng kết hoạt động quản trị NK 2019-2024 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029 Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024

- Mẫu Sơ yếu lý lịch tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/ BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024+ Chương trình Đại hội + Giấy xác nhận dự họp+ Giấy ủy quyền+ Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024

- DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHỐT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG 28.3.2024 ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 Tải tệp

Ngày đăng: 15-04-2024

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2024/NQ-HĐQT ngày 10/4/2024 Tải tệp

Ngày đăng: 10-04-2024

- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 20-03-2024

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN- FCC Tải tệp

Ngày đăng: 19-03-2024

- Thông báo sô 1070/TB-VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Tải tệp

Ngày đăng: 08-03-2024

- Thông báo số 01-2024/TB-FCC về chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tải tệp

Ngày đăng: 04-03-2024

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm năm 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 12-01-2024