Danh sách tài liệu

- Công văn về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và năm 2022 Tải tệp

Ngày đăng: 01-03-2022

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiểu của người nội bộ. Tải tệp

Ngày đăng: 14-02-2022

- Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 04-02-2022

- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 18-01-2022

- Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 04-2021/NQ-HĐQT ngày 18/10/2021 Tải tệp

Ngày đăng: 18-10-2021

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 03-2021/NQ-HĐQT ngày 15/9/2021 V/v thanh lý toàn bộ máy móc thiết bị không cần dùng do công ty đã ngừng sản xuất từ tháng 6 năm 2020. Tải tệp

Ngày đăng: 15-09-2021

- Thông báo số 13/TB-CT ngày 30/8/2021 về việc trả lại hồ sơ đăng ký chào giá thanh lý tài sản Tải tệp

Ngày đăng: 30-08-2021

- Thư mời tham gia chào giá về thanh lý tài sản là máy móc thiết bị cũ của Công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 16-08-2021

- Thư mời tham gia chào giá về thanh lý tài sản là máy móc thiết bị cũ của Công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 16-08-2021

- Báo cáo số 05-2021/BC-HĐQT về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 10-08-2021