Danh sách tài liệu

- Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 04-02-2022

- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 18-01-2022

- Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 04-2021/NQ-HĐQT ngày 18/10/2021 Tải tệp

Ngày đăng: 18-10-2021

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 03-2021/NQ-HĐQT ngày 15/9/2021 V/v thanh lý toàn bộ máy móc thiết bị không cần dùng do công ty đã ngừng sản xuất từ tháng 6 năm 2020. Tải tệp

Ngày đăng: 15-09-2021

- Thông báo số 13/TB-CT ngày 30/8/2021 về việc trả lại hồ sơ đăng ký chào giá thanh lý tài sản Tải tệp

Ngày đăng: 30-08-2021

- Thư mời tham gia chào giá về thanh lý tài sản là máy móc thiết bị cũ của Công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 16-08-2021

- Thư mời tham gia chào giá về thanh lý tài sản là máy móc thiết bị cũ của Công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 16-08-2021

- Báo cáo số 05-2021/BC-HĐQT về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 10-08-2021

- Công văn số 05-2021/CV-FCC ngày 13/7/2021 về giải trình tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 13-07-2021

- Công văn số 04-2021/CV-FCC về hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 31-05-2021