Danh sách tài liệu

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 04-2023/NQ-HĐQT ngày 26.12.2023 Tải tệp

Ngày đăng: 26-12-2023

- BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 20-07-2023

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 02-2023/NQ-HĐQT ngày 14/7/2023 Tải tệp

Ngày đăng: 15-07-2023

- NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 30-05-2023

- BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 30-05-2023

- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm- TVC Tải tệp

Ngày đăng: 15-05-2023

- DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHỐT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG 19.4.2023 ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 05-05-2023

- TỜ TRÌNH SỐ 02-2023 VỀ CHI TRẢ GÓI THÙ LAO NĂM 2023 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, THƯ KÝ HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 05-05-2023

- TỜ TRÌNH SỐ 01-2023 VỀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 05-05-2023

- BÁO CÁO SỐ 1603-BC-BCKS CỦA BAN KIỂM SOÁTTRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 05-05-2023