Danh sách tài liệu

- Công văn số 05-2021/CV-FCC ngày 13/7/2021 về giải trình tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 13-07-2021

- Công văn số 04-2021/CV-FCC về hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 31-05-2021

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 02-2021/NQ-HĐQT ngày 31/5/2021 Tải tệp

Ngày đăng: 31-05-2021

- Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2021

- Tờ trình số 02-2021/Ttr-HĐQT ngày 11/5/2021 về chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2021

- Tờ trình số 01-2021/Ttr-HĐQT ngày 11/5/2021 về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2021

- Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm đã được kiểm toán Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2021

- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2021

- Báo cáo số 03-2021/BC-LHTP ngày 04/3/2021 của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiêm vụ năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2021

- Báo cáo số 04-2021/BC-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 12-05-2021